Wengo

Leading Online Advising Website

 

Εσωτερικός Κανονισμός της WENGO

Έκδοση 10 Οκτωβρίου 2014

Η MyBestPro SAS είναι απλουστευμένη κεφαλαιουχική εταιρεία με εταιρικό κεφάλαιο 1.444.268,40 ευρώ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών του Παρισιού με αριθμό 478444474, με έδρα στην οδό MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris (εφεξής η «MyBestPro SAS»).

Η WENGO αποτελεί υπηρεσία υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών βάσει πλατφόρμας δικτύωσης (η «Πλατφόρμα» ή η «WENGO») την οποία διαχειρίζεται η MyBestPro SAS ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της επαφής μεταξύ, αφενός, μελών που επιθυμούν να παράσχουν διαδικτυακές υπηρεσίες (οι «Σύμβουλοι») και, αφετέρου, μελών που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες (οι «Χρήστες»). Οι Σύμβουλοι και οι Χρήστες καλούνται εφεξής συλλήβδην ή μεμονωμένα «Μέλος(η)» της Πλατφόρμας.

Οι προτεινόμενες από τους Συμβούλους υπηρεσίες παρέχονται μέσω λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τα «Εργαλεία») από την MyBestPro SAS, η οποία ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με τους Όρους χρήσης των Εργαλείων.

Το παρόν συμβατικό έγγραφο (ο «Εσωτερικός Κανονισμός») καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Μελών στο πλαίσιο της χρήσης της WENGO, καθώς και τον ρόλο και τις ευθύνες της MyBestPro SAS ως διαχειριστή της Πλατφόρμας.

Το παρόν έγγραφο απαρτίζεται από τα εξής τρία μέρη:

 1. Κοινοί όροι για όλα τα Μέλη
 2. Ειδικοί όροι για τους Συμβούλους
 3. Ειδικοί όροι για τους Χρήστες

Συναφή με το παρόν έγγραφο είναι τα ακόλουθα συμβατικά έγγραφα (οι «Συναφείς Κανονισμοί»):

Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο «Αποδέχομαι», το Μέλος επιβεβαιώνει ότι αποδέχεται το σύνολο των προπαρατεθέντων συμβατικών εγγράφων, ήτοι τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους Συναφείς Κανονισμούς.

Η απόκτηση της ιδιότητας του Μέλους της Πλατφόρμας προϋποθέτει την πρότερη ρητή αποδοχή του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ οιασδήποτε εκ των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού και ενός εκ των Συναφών Κανονισμών, υπερισχύουν οι όροι του Συναφούς Κανονισμού.

I. Κοινοί όροι για όλα τα Μέλη

I.1. Ορισμοί

Μυστικοί κωδικοί: προσωπικοί κωδικοί σε μορφή ονόματος χρήστη και συνθηματικού, οι οποίοι επιτρέπουν στα Μέλη να αποκτούν πρόσβαση στον Προσωπικό Λογαριασμό τους.

Προσωπικός Λογαριασμός: προσωπικός χώρος στον Δικτυακό Τόπο, όπου τηρούνται τα προσωπικά στοιχεία κάθε Μέλους. Τα Μέλη αποκτούν πρόσβαση στον λογαριασμό τους μέσω Διαδικτύου, SVI (Φωνο-Αλληλεπιδραστική Απόκριση) ή μέσω εφαρμογής iPhone κατόπιν καταχώρισης των Μυστικών Κωδικών τους.

Μέλος: κάθε φυσικό πρόσωπο ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών το οποίο απολαύει πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, ή κάθε νομικό πρόσωπο του οποίου η εγγραφή έχει επικυρωθεί από την WENGO.

Πλατφόρμα ή WENGO: τεχνική πλατφόρμα δικτύωσης Χρηστών και Συμβούλων την οποία διαχειρίζεται η MyBestPro SAS ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας.

Σύμβουλος: κάθε Μέλος –ιδιώτης ή επαγγελματίας– το οποίο προτείνει την παροχή Υπηρεσίας(ών) στην Πλατφόρμα υπό τους όρους που καθορίζει το ίδιο.

Υπηρεσία: υπηρεσία που παρέχεται από τον εκάστοτε Σύμβουλο στο περιβάλλον της Πλατφόρμας κατόπιν αιτήματος και προς όφελος ενός Χρήστη.

Συνεργάτης: δικτυακός τόπος, έντυπο μέσο ή τηλεοπτικός σταθμός που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την MyBestPro ή επιχείρηση η οποία έχει συνάψει συμφωνία συνεργασίας με την MyBestPro SAS και μεριμνά για την προώθηση των Υπηρεσιών των Συμβούλων.

Εξυπηρέτηση πελατών: Υπηρεσία υποστήριξης στην οποία μπορούν να απευθύνονται οι Χρήστες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση serviceclient@wengo.com, ή μέσω συμβατικού ταχυδρομείου, στην ταχυδρομική διεύθυνση MyBestPro SAS, MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris.

Δικτυακός τόπος: ο ιστότοπος της MyBestPro SAS, προσβάσιμος άμεσα μέσω μιας εκ των ακόλουθων διευθύνσεων URL: www.wengo.com και www.wengo.fr, ή έμμεσα μέσω των διευθύνσεων URL των Συνεργατών οι οποίες τελούν υπό τη διαχείριση της MyBestPro SAS.

SVI: σύστημα φωνο-αλληλεπιδραστικής απόκρισης το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση των Μελών στον Προσωπικό Λογαριασμό τους μέσω τηλεφωνικής εντολής, καθώς και την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών χωρίς προσπέλαση του Δικτυακού Τόπου.

Χρήστης: κάθε Μέλος το οποίο απολαύει των παρεχόμενων, κατόπιν αιτήματός του, Υπηρεσιών.

I.2. Εγγραφή

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Ειδικών όρων για τους Συμβούλους, μπορούν να εγγράφονται ως Μέλη:

ιδιώτες:

 • για σκοπούς προσωπικής χρήσης: όλα τα φυσικά πρόσωπα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών τα οποία απολαύουν πλήρους δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία
 • για τον σκοπό της έγκρισης της χρήσης της WENGO από ανήλικο: όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα ανηλίκου, έχουν λάβει γνώση των Κανόνων γονικού ελέγχου και έχουν αποδεχθεί τους σχετικούς όρους

ως επαγγελματίες:

 • όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ενδοκοινοτικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ.

Πριν από κάθε χρήση της WENGO από τα Μέλη είναι υποχρεωτικό να έχει προηγηθεί η εγγραφή τους στην Πλατφόρμα (η «Εγγραφή»). Για τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού, τα Μέλη οφείλουν να συμπληρώνουν το έντυπο εγγραφής που διατίθεται στον Δικτυακό τόπο ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την MyBestPro SAS. Τα Μέλη οφείλουν να συμπληρώνουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του εντύπου και να παρέχουν ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες πληροφορίες, ώστε να είναι εφικτή η επικύρωση της δημιουργίας του Προσωπικού Λογαριασμού τους από την MyBestPro SAS.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση παροχής εσφαλμένων, ελλιπών, ψευδών ή παρωχημένων πληροφοριών κατά την Εγγραφή τους καθίστανται υπεύθυνα έναντι των λοιπών Μελών και της MyBestPro SAS.

Τα Μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την επικαιροποίηση των στοιχειών που παρέχουν, σε περίπτωση δε που επέρχονται αλλαγές σε αυτά οφείλουν να τα τροποποιούν αναλόγως στον Προσωπικό Λογαριασμό τους. Σε περίπτωση παράλειψης ή αμέλειας σε αυτόν τον τομέα, τα Μέλη ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των λοιπών Μελών και της MyBestPro SAS για τυχόν συνέπειες.

Σε περίπτωση παροχής εσφαλμένων, ελλιπών, ψευδών ή παρωχημένων πληροφοριών οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο i) στις συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες του εκάστοτε Συμβούλου, όπως η άδεια άσκησης δραστηριότητας ή η δήλωση της δραστηριότητας στις αρμόδιες αρχές, ii) στην εκπλήρωση των βασικών υποχρεώσεων των Μελών, όπως η υποχρέωσή τους να καταβάλλουν πληρωμές ως Χρήστες, η MyBestPro SAS δύναται να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε προσωρινή απενεργοποίηση ή οριστική διαγραφή του Προσωπικού Λογαριασμού των Μελών, σύμφωνα με το άρθρο Ι.10.

Η MyBestPro SAS δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να θέσει τέλος στην προσωρινή απενεργοποίηση ή να επιτρέψει την επανεγγραφή των Μελών κατόπιν διόρθωσης των εσφαλμένων πληροφοριών ή εφόσον προκύπτει ότι:

 1. οι εσφαλμένες πληροφορίες δεν έχουν επιζήμιες συνέπειες για τα λοιπά Μέλη ή/και την MyBestPro SAS ή/και,
 2. το υπαίτιο Μέλος ενήργησε καλή τη πίστει, χωρίς πρόθεση εξαπάτησης και χωρίς δόλο

Η MyBestPro SAS αποδίδει στα Μέλη τους Μυστικούς Κωδικούς τους κατά τη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού τους.

Η MyBestPro SAS διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τα Μέλη την αλλαγή του συνόλου ή μέρους των Μυστικών Κωδικών τους, ιδίως για λόγους που επιβάλλονται από τους κανονισμούς, για τεχνικούς λόγους ή για λόγους ασφάλειας, χωρίς τα Μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αντιταχθούν σε μια τέτοια απαίτηση ή/και να αξιώσουν συναφή αποζημίωση.

Οι Μυστικοί Κωδικοί είναι άκρως απόρρητοι και προορίζονται για προσωπική χρήση. Η λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποτροπή της γνωστοποίησής τους σε τρίτους επαφίεται στα Μέλη, τα οποία οφείλουν, ως εκ τούτου, να μην τους κοινοποιούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε κανέναν. Τα Μέλη αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για τη φύλαξη και τη χρήση των Μυστικών Κωδικών τους όσο και για κάθε πράξη και ενέργεια οιουδήποτε προσώπου χρησιμοποιεί τον Προσωπικό Λογαριασμό τους, έστω και εν αγνοία τους.

Κάθε Συναλλαγή, όπως ορίζεται στο άρθρο Ι.7 κατωτέρω, για την οποία ταυτοποιείται κάποιο Μέλος μέσω των Μυστικών Κωδικών του καταγράφεται από την Πλατφόρμα ως πραγματοποιηθείσα από το ταυτοποιηθέν Μέλος το οποίο αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.

Τα Μέλη οφείλουν να αλλάζουν άμεσα τους Μυστικούς Κωδικούς τους εάν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι αυτοί έχουν αποτελέσει αντικείμενο διαρροής ή ότι έχουν περιέλθει ή ότι είναι πιθανό να έχουν περιέλθει εις γνώση μη εξουσιοδοτημένου προσώπου. Στην περίπτωση αυτή, τα Μέλη οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα την Εξυπηρέτηση πελατών της MyBestPro SAS, η οποία μεριμνά ώστε να καταστεί ανέφικτη κάθε δυνατότητα πρόσβασης στην WENGO με χρήση των παλαιών Μυστικών Κωδικών.

I.3. Ρόλος της MyBestPro SAS

Η MyBestPro SAS ενεργεί ως ενδιάμεσος πάροχος τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διάθεση της Πλατφόρμας και των Εργαλείων στα Μέλη.

Η συμμετοχή της MyBestPro SAS στην παροχή των Υπηρεσιών δεν αποτελεί αντικείμενο συμβατικής ρύθμισης. Οι Συναλλαγές πραγματοποιούνται απευθείας μεταξύ Συμβούλου και Χρήστη, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στο άρθρο Ι.7 κατωτέρω. Κατά συνέπεια, η MyBestPro SAS δεν φέρει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με τις συνομιλίες, τη σύναψη συμφωνίας και την παροχή των Υπηρεσιών –με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που υπέχει ως πάροχος των Εργαλείων– και δεν παρέχει ουδεμία εγγύηση ως προς την αίσια έκβαση των σχετικών με τις Υπηρεσίες ενεργειών ή την καταβολή του αντιτίμου των Συναλλαγών από τον Χρήστη.

Συγκεκριμένα, η MyBestPro SAS δεν ασκεί συστηματικό έλεγχο και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη σε σχέση με

 1. την ποιότητα, τη νομιμότητα ή την επάρκεια των προσφερόμενων από τους Συμβούλους Υπηρεσιών
 2. την αξιοπιστία, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των πληροφοριών που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες ή με την ταυτοποίηση των Μελών
 3. την επαγγελματική κατάρτιση των Συμβούλων
 4. τη φερεγγυότητα των Χρηστών

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μελών με αντικείμενο κάποια Συναλλαγή, τα εμπλεκόμενα Μέλη καλούνται να ενημερώνουν σχετικά την MyBestPro SAS μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών, αφού προηγουμένως έχουν επιχειρήσει να διευθετήσουν μόνα τους τη μεταξύ τους διαφορά, σύμφωνα με το άρθρο 1.1 του Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της MyBestPro SAS σε σχέση με τις δραστηριότητές της ως παρόχου των Εργαλείων διέπονται από τους ισχύοντες Όρους Χρήσης των Εργαλείων.

I.4. Δικτυακοί τόποι τρίτων

Η MyBestPro SAS δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων που καθίστανται προσπελάσιμοι κατόπιν παραπομπής ή εισαγωγής συνδέσμων από τα Μέλη. Επαφίεται στα Μέλη να λαμβάνουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις ώστε να διασφαλίζουν ότι η εκ μέρους τους προσθήκη περιεχομένου είναι απαλλαγμένη από ιούς ηλεκτρονικών υπολογιστών και κακόβουλο λογισμικό (σκουλήκια, δούρειοι ίπποι), καθώς και από κάθε άλλο στοιχείο ικανό να υπονομεύσει τη λειτουργία του εξοπλισμού των λοιπών Μελών και της WENGO. Η MyBestPro SAS δεν φέρει επ’ ουδενί καμία ευθύνη έναντι κανενός για οιαδήποτε άμεση, έμμεση ή άλλη ζημία προκύπτει από τη χρήση των δικτυακών τόπων τρίτων.

I.5. Υποχρεώσεις των Μελών

Η χρήση της Πλατφόρμας συνεπάγεται για τα Μέλη την υποχρέωση τήρησης ορισμένων προτύπων συμπεριφοράς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και με ηθικές αξίες όπως ο σεβασμός των άλλων, η ευγένεια, η καλή πίστη και η νομιμοφροσύνη. Ομοίως, η χρήση της Πλατφόρμας συνεπάγεται την υποχρέωση τήρησης των αρχών της WENGO σε θέματα συνετής χρήσης από τα Μέλη. Για τον σκοπό αυτό, τα Μέλη οφείλουν να συμβουλεύονται τους Κανόνες Συνετής Χρήσης προτού προβούν σε αποδοχή των σχετικών όρων.

Για τη γνωστοποίηση στην MyBestPro SAS τυχόν παραβιάσεων των νομοθετικών και των κανονιστικών διατάξεων εφαρμόζεται η διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο Ι.8 κατωτέρω.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις πληροφορίες που κοινοποιούν στην Πλατφόρμα και, ως εκ τούτου, δεσμεύονται να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες αυτές δεν αντιβαίνουν προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Προς τούτο, η MyBestPro SAS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει από την Πλατφόρμα κάθε προδήλως παράνομο ή ακατάλληλο περιεχόμενο, δεδομένο, πληροφορία ή προσφορά που υποπίπτει στην αντίληψή της, καθώς και να προβαίνει, οριστικά και χωρίς προειδοποίηση, στην αναστολή της Εγγραφής των Μελών ή στη διαγραφή τους.

Δεν επιτρέπεται στα Μέλη:

να παραβιάζουν ή να επιχειρούν να παραβιάσουν την ασφάλεια και την ακεραιότητα της Πλατφόρμας και ιδίως:

 1. να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύσουν ή να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας ή τη διενέργεια των Συναλλαγών μέσω της Πλατφόρμας,
 2. να προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν υπέρμετρα ή επηρεάζουν δυσανάλογα την υποδομή της Πλατφόρμας,
 3. να αποκτούν ή να αποπειρώνται να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία δεν προορίζονται για προσπέλαση από τα Μέλη,
 4. να πραγματοποιούν ή να επιχειρούν είσοδο σε διακομιστή ή λογαριασμό στον οποίο δεν έχουν εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

να παρενοχλούν, να απειλούν, να προσβάλλουν ή να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή των λοιπών Μελών ή να διαδίδουν συκοφαντικές, προσβλητικές ή δυσφημιστικές πληροφορίες, να προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια μέσω κειμένων, εικόνων ή βίντεο με ρατσιστικό, βίαιο, πορνογραφικό περιεχόμενο ή συνθήματα αναθεωρητισμού, να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή τρίτων, να παραβιάζουν τις νομοθετικές διατάξεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και, ιδίως, να προβαίνουν σε ενέργειες παραποίησης/απομίμησης, να πλαισιώνουν το υλικό τρίτου ιστότοπου με το υλικό του Δικτυακού Τόπου («framing») χωρίς τη ρητή έγκριση της MyBestPro SAS ή να αναπαράγουν εικονικά τον Δικτυακό Τόπο μέσω της δημιουργίας «ειδώλου», να δημιουργούν σε τρίτο ιστότοπο υπερσύνδεσμο ο οποίος παραπέμπει στον Δικτυακό Τόπο ή να ενσωματώνουν στις προσφερόμενες Υπηρεσίες ή στο προφίλ τους υπερσυνδέσμους οι οποίοι παραπέμπουν σε τρίτο ιστότοπο, κατά παράβαση του Εσωτερικού Κανονισμού. Παρά ταύτα, επιτρέπεται ρητώς η εισαγωγή υπερσυνδέσμων από τους Συμβούλους με σκοπό την παραπομπή στους Όρους Χρήσης των Εργαλείων, σε επαγγελματικούς κανονισμούς ή σε ιστότοπους με γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα των Συμβούλων ή τις προτεινόμενες Υπηρεσίες˙

να χρησιμοποιούν πληροφορίες που αφορούν άλλα Μέλη για ανάρμοστους ή αθέμιτους σκοπούς όπως οι αυτόκλητες πωλήσεις, η αποστολή προσκλήσεων συμμετοχής σε κληρώσεις ή διαγωνισμούς, η αποστολή αλυσιδωτών επιστολών, ή κατά παράβαση των Κανόνων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τα Μέλη δεσμεύονται επίσης να ενεργούν με σεβασμό προς τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των φόρα και των ιστολογίων που διατίθενται ή καθίστανται προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας.

I.6. Διανοητική ιδιοκτησία

Η MyBestPro SAS δηλώνει ότι είναι κάτοχος δικαιωμάτων επί των προγραμμάτων λογισμικού που διαθέτει σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης των Εργαλείων.

Κάθε πράξη απομίμησης/παραποίησης ή κάθε πράξη ικανή να χαρακτηρισθεί ως τέτοια, συντελεσθείσα από τρίτους εν γνώσει των Μελών, πρέπει να αναφέρεται στην MyBestPro SAS η οποία προβαίνει στην άσκηση των ενδεδειγμένων ένδικων μέσων.

Εμπορικά σήματα και λογότυπα: Το σήμα «WENGO» και τα λοιπά σήματα και λογότυπα που αποτελούν ιδιοκτησία της MyBestPro SAS, καθώς και τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα των Συνεργατών της, προστατεύονται διά της καταχώρισής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Δικτυακοί τόποι: Όλα τα κείμενα, οι εικόνες, τα εικονίδια, τα γραφικά στοιχεία, οι φωτογραφίες, τα προγράμματα και άλλα στοιχεία των Δικτυακών Τόπων αποτελούν ιδιοκτησία της MyBestPro SAS ή των Συνεργατών της και προστατεύονται στο πλαίσιο της γαλλικής νομοθεσίας για τα δικαιώματα δημιουργού.

Κάθε εμπορική ή μη εμπορική χρήση των εικόνων, των κειμένων, των εικονιδίων, των γραφικών στοιχείων, των φωτογραφιών, των προγραμμάτων και άλλων στοιχείων των Δικτυακών Τόπων χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της MyBestPro SAS ή των Συνεργατών της απαγορεύεται ρητώς.

Η MyBestPro SAS δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε περίπτωση τέλεσης πράξεων παραποίησης/απομίμησης από Μέλη εις βάρος Μελών ούτε εν γένει στην περίπτωση πράξεων παραποίησης/απομίμησης που τελούνται από τρίτους εις βάρος των Μελών.

I.7. Εκτέλεση Συναλλαγών

Οι Χρήστες που επιθυμούν να επωφεληθούν των Υπηρεσιών οφείλουν κατ’ αρχάς να αποδεχθούν τους όρους παροχής των προσφερόμενων Υπηρεσιών, προτού ζητήσουν τη σύναψη επαφής με κάποιον Σύμβουλο (εφεξής το «Αίτημα επαφής»).

Το αίτημα Επαφής θεωρείται παραληφθέν όταν ο Χρήστης λάβει επιβεβαίωση των όρων σε σχέση με την παροχή των προσφερόμενων από τον Σύμβουλο Υπηρεσιών.

Εντούτοις, θεωρείται ότι συνάπτεται σύμβαση παροχής υπηρεσιών («Συναλλαγή») μεταξύ του Χρήστη και του Συμβούλου μόνον τη στιγμή που:

ο Σύμβουλος και ο Χρήστης συνάπτουν επαφή στο περιβάλλον της Πλατφόρμας και ο Σύμβουλος αποδέχεται το Αίτημα επαφής.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι το Αίτημα επαφής δεν ισοδυναμεί με οριστική αποδοχή μιας προσφοράς καθώς και ότι η εκτέλεση της Συναλλαγής υπόκειται σε επιβεβαίωση από τον Σύμβουλο, ο οποίος δεν δεσμεύεται επ’ ουδενί να απαντά θετικά στα Αιτήματα επαφής που του απευθύνονται.

Ο Χρήστης δεν καταβάλλει το αντίτιμο της Συναλλαγής πριν από την πραγματοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 4 των Όρων Τιμολόγησης και των Τρόπων Πληρωμής.

Το αντίτιμο της Συναλλαγής καταβάλλεται μέσω ενός εκ των τρόπων ασφαλούς πληρωμής που θέτει στη διάθεση των Μελών η MyBestPro SAS, μεταξύ άλλων μέσω (i) τραπεζικής κάρτας ή (ii) κάρτας WENGO η οποία ισχύει για συγκεκριμένη κατηγορία Υπηρεσιών. Οι όροι και οι διαδικασίες σε σχέση με τους τρόπους πληρωμής περιγράφονται αναλυτικά στον συναφή κανονισμό σχετικά με τους Όρους Τιμολόγησης και τους Τρόπους Πληρωμής.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η σχέση τους με την MyBestPro SAS διέπεται από το γαλλικό δίκαιο ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του Χρήστη ή του Συμβούλου και ανεξαρτήτως του εδάφους παροχής της Υπηρεσίας και καταβολής της αντίστοιχης πληρωμής.

I.8. Κυρώσεις που εφαρμόζονται στα Μέλη - Απόσυρση περιεχομένου - Προειδοποιήσεις - Αποζημίωση της MyBestPro SAS

Σε περίπτωση παραβίασης του Εσωτερικού Κανονισμού ή τέλεσης παράνομων πράξεων, η MyBestPro SAS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποσύρει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση από την Πλατφόρμα το επίμαχο περιεχόμενο ή/και να απενεργοποιεί ή να διαγράφει τον Προσωπικό Λογαριασμό του υπαίτιου Μέλους ή να λαμβάνει έναντί του άλλα μέτρα τα οποία κρίνει κατάλληλα. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η αποστολή προειδοποίησης, η αναστολή της Εγγραφής ή η διαγραφή από την Πλατφόρμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2004-575 της 21ης Ιουνίου 2004, η MyBestPro SAS δεν υπέχει καμία γενική υποχρέωση εποπτείας των πληροφοριών και του περιεχομένου που καθίσταται διαθέσιμο στην Πλατφόρμα ούτε καμία γενική υποχρέωση διερεύνησης των πραγματικών περιστατικών ή των περιστάσεων σε σχέση με τις τελεσθείσες παράνομες πράξεις.

Τα Μέλη στην αντίληψη των οποίων υποπίπτει η τέλεση στο περιβάλλον της Πλατφόρμας πράξεων κατά παράβαση των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, όπως ιδίως η παρουσία περιεχομένου υμνητικού εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, περιεχομένου που υποκινεί πράξεις φυλετικού μίσους και βίας, παιδοφιλικού περιεχομένου και, εν γένει, περιεχομένου προσβλητικού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, οφείλουν να ειδοποιούν πάραυτα την MyBestPro SAS μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών, αναφέροντας τις ενδείξεις που μπορούν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του προσβλητικού περιεχομένου ή/και του συντάκτη.

Τα Μέλη δεσμεύονται να διασφαλίζουν και να αποζημιώνουν την MyBestPro SAS έναντι των συνεπειών τυχόν αξιώσεων τρίτων που απορρέουν από την παραβίαση, με υπαιτιότητα των Μελών, των όρων του Εσωτερικού Κανονισμού, των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή από την παράλειψη του εμπλεκόμενου Μέλους να εκτελέσει μια Συναλλαγή. Τα Μέλη δεσμεύονται να είναι πλήρως συνεργάσιμα στο πλαίσιο της επεξεργασίας τυχόν αξιώσεων άλλων Μελών που στρέφονται εναντίον τους ή στο πλαίσιο τυχόν διαπραγματεύσεων με αντικείμενο τις συμβιβαστικές λύσεις που περιγράφονται στον Κανονισμό Επίλυσης Διαφορών.

I.9. Ευθύνες

Πλατφόρμας, τα δε Μέλη δεν μπορούν να καταλογίζουν στην MyBestPro SAS ευθύνες για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, απώλεια ευκαιριών ή απώλεια κύκλου εργασιών.

Σε κάθε περίπτωση, η MyBestPro SAS ευθύνεται μόνο για άμεσες και προβλέψιμες ζημίες τις οποίες υφίστανται τα Μέλη συνεπεία παράλειψής της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της δυνάμει των παρόντων όρων ή της νομοθεσίας, μέχρι του πόσου των εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά Μέλος για κάθε ζημία.

Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει σε περίπτωση δόλου ή βαρέος πταίσματος της MyBestPro SAS, στην περίπτωση σωματικής βλάβης ή σε περίπτωση που το Μέλος είναι καταναλωτής και ο εν λόγω περιορισμός αντιβαίνει στους κανόνες προστασίας των καταναλωτών.

Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για βλάβες και ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, υλικές ή ηθικές, που προκαλούνται στην MyBestPro SAS ή/και στους Συνεργάτες της.

Τα Μέλη αποδέχονται να παράσχουν εύλογη αποζημίωση στην MyBestPro SAS και στους δικαιοδόχους της για κάθε απώλεια, δαπάνη, ζημία και κόστος που απορρέει από τη μη συμμόρφωση των Μελών προς τον Εσωτερικό Κανονισμό.

I.10. Απενεργοποίηση / Διαγραφή / Κατάργηση ενός Προσωπικού Λογαριασμού

Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας εκ των υποχρεώσεων των Μελών, η MyBestPro SAS καλεί διά της ηλεκτρονικής οδού το υπαίτιο Μέλος να θέσει τέλος στη συγκεκριμένη παράλειψη εντός προθεσμίας σαράντα οχτώ (48) ωρών. Η προειδοποίηση αυτή συνοδεύεται ενδεχομένως από προσωρινή διακοπή της πρόσβασης στην Πλατφόρμα.

Η MyBestPro SAS δύναται να διαγράψει αυτομάτως και χωρίς προειδοποίηση τον Προσωπικό Λογαριασμό ενός Μέλους της Πλατφόρμας σε περίπτωση αδυναμίας του να θέσει τέλος στη μη συμμόρφωση προς ουσιώδη υποχρέωσή του σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ή σε περίπτωση παραβίασης των ισχυουσών νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων.

Τα Μέλη δύνανται να καταργήσουν ανά πάσα στιγμή τον Προσωπικό τους Λογαριασμό στην Πλατφόρμα επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταβάλει εις το ακέραιο τα ποσά που οφείλουν για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες.

I.11. Παύση της λειτουργία της Πλατφόρμας

Η MyBestPro SAS δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής της ευχέρειας να θέσει τέλος στην εκμετάλλευση της Πλατφόρμας χωρίς η απόφασή της αυτή να συνεπάγεται για κανένα λόγο ευθύνες της MyBestPro SAS, υπό την προϋπόθεση ότι έχει παράσχει στα Μέλη πρότερη ειδοποίηση ενός (1) μήνα. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, η MyBestPro SAS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να θέσει τέλος κατά τη διακριτική της ευχέρεια στην παροχή κάποιας κατηγορίας Υπηρεσιών στην Πλατφόρμα, χωρίς μια τέτοια παύση να συνεπάγεται για κανέναν λόγο ευθύνες για την MyBestPro SAS.

I.12. Τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού και αναβαθμίσεις της WENGO

Η MyBestPro SAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τον Εσωτερικό Κανονισμό και να αναβαθμίζει τα (τεχνικά ιδίως) χαρακτηριστικά των Εργαλείων της Πλατφόρμας.

Τα Μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις τροποποιήσεις του Εσωτερικού Κανονισμού μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού τους δεκαπέντε (15) έως τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων, εκτός εάν αυτές επιβάλλονται από επιτακτικούς κανόνες ή δικαστικές αποφάσεις, οπότε τίθενται άμεσα σε ισχύ.

Τα Μέλη που συνδέονται στην WENGO ή/και αναρτούν προσφορές Υπηρεσιών στην Πλατφόρμα μετά την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων θεωρούνται ότι αποδέχονται αδιαμφισβήτητα τις εν λόγω τροποποιήσεις.

I.13. Συμφωνία επί των αποδείξεων

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι τα ηλεκτρονικά δεδομένα (περιλαμβανομένων των δεδομένων σύνδεσης) και τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται στην Πλατφόρμα (εφεξής τα «Ηλεκτρονικά Έγγραφα») έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ τόσο στο πλαίσιο των Συναλλαγών μεταξύ Συμβούλων και Χρηστών όσο και στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των Μελών και της MyBestPro SAS. Κατά συνέπεια, τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα (περιλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας τους) έχουν αποδεικτική ισχύ στο πλαίσιο κάθε διαφοράς, εκτός εάν το μέρος εις βάρος του οποίου γίνεται επίκληση του Ηλεκτρονικού Εγγράφου αποδείξει ελάττωμα της αποδεικτικής ισχύος.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν την εγκυρότητα και την αποδεικτική ισχύ της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο πλαίσιο των συμβατικών τους σχέσεων με την MyBestPro SAS. Ομοίως, οι αναλυτικές καταστάσεις των κλήσεων που πραγματοποιούνται από τα Μέλη, τις οποίες τηρεί μεταξύ άλλων για σκοπούς τιμολόγησης η MyBestPro SAS, καθώς και η αναπαραγωγή τους σε μικροδιαφάνειες, οπτικούς ή μαγνητικούς δίσκους και μαγνητικές ταινίες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία έναντι των Μελών.

H MyBestPro SAS διατηρεί, για λογαριασμό των Μελών, τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα στα οποία καταγράφονται οι Συναλλαγές. Τα Μέλη μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στα Ηλεκτρονικά Έγγραφα σχετικά με τις Συναλλαγές που τους αφορούν κατόπιν αιτήματός τους προς την MyBestPro SAS.

I.14. Γενικές διατάξεις

Μερική ακυρότητα: Κάθε ρήτρα του Εσωτερικού Κανονισμού που κηρύσσεται άκυρη ή παράνομη από αρμόδιο δικαστήριο παύει να παράγει αποτελέσματα, χωρίς ωστόσο η ακυρότητά της να θίγει τις λοιπές διατάξεις ή το κύρος του συνόλου ή των έννομων αποτελεσμάτων του Εσωτερικού Κανονισμού.

Ανωτέρα βία: Τα Μέλη δεν καθίστανται υπεύθυνα ούτε θεωρούνται ότι ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης η οποία οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτά ορίζονται στη νομολογία του Cour de Cassation (ακυρωτικό δικαστήριο).

Η MyBestPro SAS δεν καθίσταται υπεύθυνη έναντι των Μελών ή τρίτων σε περίπτωση υποβάθμισης, αναστολής ή διακοπής της λειτουργίας των Εργαλείων οφειλόμενης σε ανωτέρα βία, σε υπαιτιότητα τρίτων ή των Μελών, καθώς και σε απρόβλεπτες εξελίξεις που σχετίζονται με την τεχνική και την περιπλοκότητα της λειτουργίας των Εργαλείων.

Οι υποχρεώσεις της MyBestPro SAS και των Μελών αναστέλλονται για όσο συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Ανεξαρτησία των Μελών: Τα Μέλη συμμετέχουν στην Πλατφόρμα υπό καθεστώς πλήρους ανεξαρτησίας, η δε Εγγραφή τους δεν ισοδυναμεί με τη σύναψη σχέσης υπαγωγής ή αντιπροσώπευσης ούτε με τη σύσταση εταιρείας εν τοις πράγμασι, κοινοπραξίας ή αντιπροσωπείας.

Ειδοποιήσεις: Οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από τα Μέλη προς την MyBestPro SAS βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού πρέπει να αποστέλλονται μέσω συστημένου ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση: MyBestPro, Service Clients, MyBestPro 75 rue d'Amsterdam 75008 Paris.

Εκχώρηση: Η MyBestPro SAS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μεταβιβάζει σε εταιρείες της επιλογής της μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σχέση της με τα Μέλη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ MyBestPro SAS Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΠΙΛΥΕΤΑΙ ΜΕ ΦΙΛΙΚΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ) ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

II. Ειδικοί όροι για τους Συμβούλους

II.1. Εγγραφή των Συμβούλων

H MyBestPro SAS επικυρώνει την εγγραφή των Συμβούλων κατόπιν επαλήθευσης των στοιχείων που της παρέχονται από τον εκάστοτε Σύμβουλο.

Η MyBestPro SAS επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητεί από τους Συμβούλους συμπληρωματικές πληροφορίες, σε σχέση ιδίως με τις δηλώσεις που υποβάλλουν οι Σύμβουλοι στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία υποχρεώσεών τους.

Ομοίως, η πραγματοποίηση ηλεκτρονικών Συναλλαγών σε τακτική βάση μπορεί να συνεπάγεται υποχρέωση ασφάλισης στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται κανονικά ο Σύμβουλος ή σε άλλον οργανισμό ασφάλισης ελεύθερων επαγγελματιών (ταμεία ασφαλίσεως ασθενείας...).

Ο Σύμβουλος ενημερώνεται ότι η συστηματική εκ μέρους του παροχή Υπηρεσιών στον περιβάλλον της Πλατφόρμας (ή σε άλλον ιστότοπο ή σε άλλη αγορά) μπορεί να συνεπάγεται υποχρέωση δήλωσης της συναφούς δραστηριότητας στις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές. Κατά συνέπεια, η τακτική πραγματοποίηση Συναλλαγών στο περιβάλλον της Πλατφόρμας μπορεί να συνεπάγεται για τους Συμβούλους την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης και κατ' επέκταση υπαγωγή σε διάφορους φόρους, όπως ο φόρος προστιθέμενης αξίας («ΦΠΑ») και ο τοπικός φόρος επιτηδεύματος. Οι Σύμβουλοι πρέπει να περαιώνουν όλες τις φορολογικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με την πραγματοποίηση Συναλλαγών μέσω της Πλατφόρμας.

Συνιστάται ως εκ τούτου στους ιδιώτες Συμβούλους να απευθύνονται στους αρμόδιους οργανισμούς προκειμένου να λάβουν πληροφορίες σχετικά τα κριτήρια και τις υποχρεώσεις ασφάλισης.

Η WENGO διατηρεί το δικαίωνα να επιλέγει Συμβούλους και να περιορίζει τον αριθμό τους ανάλογα με:

 • τη ζήτηση από τους Χρήστες,
 • τις επιδόσεις της Πλατφόρμας,
 • τους τεχνικούς περιορισμούς που σχετίζονται με τη διαχείριση της Πλατφόρμας.

Οι Σύμβουλοι μπορούν να δημιουργούν λογαριασμό στο Facebook τον οποίο μπορούν να εμπλουτίζουν βάσει, μεταξύ άλλων, του προφίλ και του ιστολογίου που διατηρούν στην Πλατφόρμα. Οι Σύμβουλοι δεσμεύονται να τηρούν τους γενικούς όρους που διέπουν τη χρήση του κοινωνικού δικτύου Facebook.

II.2. Υποχρεώσεις των Συμβούλων

Κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της Πλατφόρμας διενεργείται απευθείας μεταξύ του Συμβούλου και του Χρήστη. Κατά συνέπεια, ο Σύμβουλος έχει αποκλειστική ευθύνη των όρων της σύμβασης που συνάπτει με τον Χρήστη και προς τούτο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Δεν επιτρέπεται στους Συμβούλους να κοινοποιούν παραπλανητικές ή σκοπίμως εσφαλμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες κατά την ηλεκτρονική ανάρτηση προσφορών Υπηρεσιών.

Οι Σύμβουλοι οφείλουν πριν από κάθε Συναλλαγή να περιγράφουν με τον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ακρίβειας και σαφήνειας το περιεχόμενο, το κόστος και τα χαρακτηριστικά της προσφερόμενης Υπηρεσίας, χρησιμοποιώντας τα Εργαλεία που τίθενται στη διάθεσή τους από την MyBestPro SAS στο πεδίο «Δημιουργία υπηρεσίας».

Οι Σύμβουλοι εγγυώνται εν γένει ότι είναι ειδικευμένοι στην παροχή των προσφερόμενων Υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. Οι Σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι έναντι των Χρηστών, της MyBestPro SAS, τρίτων και των αρμόδιων αρχών για κάθε παραβίαση των κανονισμών που διέπουν την εκάστοτε κατηγορία παρεχόμενων Υπηρεσιών.

Οι Σύμβουλοι δεσμεύονται να απέχουν από την εκμετάλλευση των Συναλλαγών για σκοπούς προώθησης των προσφερόμενων υπηρεσιών σε ανταγωνιστική πλατφόρμα. Ομοίως, οι Σύμβουλοι δεσμεύονται να απέχουν από την προώθηση του προσωπικού τους ιστότοπου στο πλαίσιο των Υπηρεσιών που προσφέρουν.

II.3. Επαγγελματίες Σύμβουλοι

Η MyBestPro SAS υπενθυμίζει ότι οι Σύμβουλοι που παρέχουν μέσω της Πλατφόρμας Υπηρεσίες σε επαγγελματική βάση υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως η εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων και Εταιρειών («RCS»), η τήρηση λογιστικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, καθώς και η καταβολή ΦΠΑ και άλλων φόρων και τελών.

Οι επαγγελματίες Σύμβουλοι οφείλουν να συμμορφώνονται προς το σύνολο των εφαρμοστέων κανόνων του δικαίου προστασίας του καταναλωτή, και ιδίως προς τις διατάξεις των άρθρων L. 111-1 και L. 121-18 και επόμενα του κώδικα προστασίας του καταναλωτή, καθώς και προς τις διατάξεις των άρθρων 1369-1 και επόμενα του αστικού κώδικα οι οποίες διέπουν τις ηλεκτρονικές συμβάσεις.

Κατ' εφαρμογή ιδίως του άρθρου L. 121-18 του κώδικα προστασίας του καταναλωτή, οι επαγγελματίες Σύμβουλοι υπέχουν επίσης την υποχρέωση να θέτουν στη διάθεση των Χρηστών με τρόπο εύκολα προσπελάσιμο, άμεσο και μόνιμο τις εξής πληροφορίες:

 • εάν ο Σύμβουλος είναι φυσικό πρόσωπο, το ονοματεπώνυμό του, εάν είναι νομικό πρόσωπο, την εταιρική επωνυμία του,
 • τη διεύθυνση όπου είναι εγκατεστημένος ο επαγγελματίας Σύμβουλος,
 • εάν ο επαγγελματίας Σύμβουλος υπόκειται σε υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο RCS ή σε μητρώο βιοτεχνικού επιμελητηρίου, τον οικείο αριθμό μητρώου, το εταιρικό του κεφάλαιο και τη διεύθυνση της εταιρικής του έδρας,
 • εάν ο επαγγελματίας Σύμβουλος υπόκειται στην καταβολή ΦΠΑ και ταυτοποιείται μέσω προσωπικού αριθμού αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 286 του γενικού φορολογικού κώδικα, τον προσωπικό του αναγνωριστικό αριθμό,
 • εάν η δραστηριότητα του Συμβούλου υπάγεται σε καθεστώς αδειοδότησης, την ονομασία και τη διεύθυνση της αρχής που χορήγησε τη συναφή άδεια,
 • εάν ο επαγγελματίας Σύμβουλος ασκεί νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, τους τίτλους σπουδών, παραπομπή στους εφαρμοστέους επαγγελματικούς κανόνες, τον επαγγελματικό του τίτλο, το κράτος μέλος χορήγησης του τίτλου αυτού και την ονομασία του σώματος ή της επαγγελματικής ένωσης στην οποία είναι εγγεγραμμένος,
 • τον τρόπο πληρωμής και διενέργειας της Συναλλαγής,
 • την απουσία δικαιώματος υπαναχώρησης του Χρήστη,
 • τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και την τιμή της,
 • το κόστος χρήσης της χρησιμοποιούμενης τεχνικής επικοινωνίας εξ αποστάσεως εάν αυτό δεν υπολογίζεται σε συνάρτηση με τη βασική χρέωση.

Οι επαγγελματίες Σύμβουλοι οφείλουν να συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία κατά την Εγγραφή τους. Σε περίπτωση αλλαγής του καθεστώτος τους μετά την Εγγραφή, οι Σύμβουλοι οφείλουν να τροποποιούν ή να συμπληρώνουν αμελλητί τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά την Εγγραφή.

II.4. Κανόνες που διέπουν τις Διαφημίσεις

Τυχόν ανακοινώσεις, γραφικά στοιχεία, φωτογραφίες, ηχητικό περιεχόμενο ή βίντεο που περιγράφουν την προσφερόμενη Υπηρεσία η οποία φιλοξενείται στην Πλατφόρμα ή καθίσταται προσβάσιμη μέσω αυτής, όπως τα μέσα προώθησης των Συνεργατών (οι «Διαφημίσεις»), πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο Ι.5. Η MyBestPro SAS υπενθυμίζει ότι δεν ασκεί συντακτικό έλεγχο επί των Διαφημίσεων, αλλά ότι δύναται εντούτοις να προβεί στην απόσυρση κάθε παράνομης ή αντίθετης με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Διαφήμισης που υποπίπτει στην αντίληψή της, σύμφωνα με τους Κανόνες Συνετής Χρήσης.

Εάν απαιτείται, οι Σύμβουλοι παραχωρούν στην MyBestPro SAS μη αποκλειστική και δωρεάν άδεια χρήσης των Διαφημίσεων, προκειμένου να καταστεί εφικτή η αναπαραγωγή και η προβολή τους στην Πλατφόρμα, στους ιστότοπους των Συνεργατών, σε μηχανές αναζήτησης καθώς και σε συνεργαζόμενες πλατφόρμες. Για τον σκοπό αυτό, οι Σύμβουλοι παρέχουν στην MyBestPro SAS εγγυήσεις έναντι κάθε ισχυρισμού περί προσβολής διά παραποίησης/απομίμησης υπό τις συνθήκες που καθορίζονται τους Κανόνες Συνετής Χρήσης.

II.5. Κυρώσεις που εφαρμόζονται τους Συμβούλους

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο Ι.10., σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιας εκ των υποχρεώσεων ενός Συμβούλου, η MyBestPro SAS αναστέλλει την πρόσβασή του στην Πλατφόρμα για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Ο Σύμβουλος ειδοποιείται σχετικά με το συγκεκριμένο μέτρο μέσω συμβατικού / ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρόμοια μέτρα λαμβάνονται και σε περίπτωση που ο Σύμβουλος προβαίνει σε αθέμιτες ενέργειες έναντι της MyBestPro SAS οι οποίες μπορούν να εξομοιωθούν με πράξεις αθέμιτου ανταγωνισμού κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 1382 του αστικού κώδικα.

Ο Προσωπικός Λογαριασμός του Συμβούλου επανενεργοποιείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την προσκόμιση από τον Σύμβουλο στην MyBestPro SAS στοιχείων που αποδεικνύουν ότι έχει παύσει η τέλεση της αθέμιτης πράξης.

Σε περίπτωση υποτροπής εκ μέρους του Συμβούλου, η MyBestPro SAS διατηρεί δικαίωμα αυτόματης και χωρίς προειδοποίηση διαγραφής του Προσωπικού Λογαριασμού του.

II.6. Συμφωνία επί των αποδείξεων

Συμπληρωματικά προς το άρθρο Ι.13., οι Σύμβουλοι αναγνωρίζουν ρητώς και αμετάκλητα ότι τα αρχεία καταγραφής που δημιουργεί η MyBestPro SAS σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα μέσα επικοινωνίας εξ αποστάσεως (κυρίως τηλεφωνικής και μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών) έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ τόσο στο πλαίσιο των Συναλλαγών μεταξύ Συμβούλων και Χρηστών όσο και στο πλαίσιο της σχέσης μεταξύ των Συμβούλων και της MyBestPro SAS. Η MyBestPro SAS μπορεί να προβαίνει στις εν λόγω πράξεις καταγραφής υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Χρήστες.

Οι Σύμβουλοι παρέχουν από την πλευρά τους στην MyBestPro SAS ρητή άδεια καταγραφής των επαφών που πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων επικοινωνίας εξ αποστάσεως (κυρίως τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και αναγνωρίζει ρητώς ότι οι προφορικές και γραπτές προσφορές τους τεκμηριώνονται μέσω της καταγραφής των σχετικών επαφών από την MyBestPro SAS.

III. Ειδικοί όροι για τους Χρήστες

Ο Χρήστες οφείλουν να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα καλή τη πίστει, έχοντας ως μοναδικό σκοπό τους να επωφεληθούν από τις Υπηρεσίες που παρέχουν οι Σύμβουλοι.

Κατά την εγγραφή τους, οι Χρήστες έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τις πληροφορίες που θα είναι ορατές στα Μέλη. Επισημαίνεται, πάντως, ότι για τις Συναλλαγές στις οποίες συμμετέχουν με την επαγγελματική τους ιδιότητα, οι Χρήστες δικαιούνται επιστροφή ΦΠΑ μόνο εφόσον το ονοματεπώνυμο ή εταιρική τους επωνυμία αναγράφεται στην ανακεφαλαιωτική κατάσταση της Συναλλαγής που τους αποστέλλεται από τον Σύμβουλο σύμφωνα με το άρθρο 1 των Όρων Τιμολόγησης και των Τρόπων Πληρωμής, δυνάμει των εφαρμοστέων διατάξεων της νομοθεσίας για τον ΦΠΑ.

Κάθε αμφισβήτηση της ποιότητας των Υπηρεσιών ή της τήρησης των όρων παροχής τους πρέπει να διευθετείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Επίλυσης Διαφορών εντός διαστήματος έξι (6) μηνών από τη διενέργεια της Συναλλαγής.

Οι Χρήστες δεν πρέπει να παροτρύνουν τους Συμβούλους με τους οποίους έρχονται σε επαφή να τους παράσχουν Υπηρεσίες οι οποίες είναι παράνομες, αντίθετες προς τον Εσωτερικό Κανονισμό ή αυτές που περιγράφονται στο άρθρο ΙΙ.1 των Κανόνων Συνετής Χρήσης. Οι Σύμβουλοι δεν πρέπει εξάλλου να μεθοδεύουν την παροχή των Υπηρεσιών τους προς τους Χρήστες σε περιβάλλον εκτός της Πλατφόρμας.

Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους όρους χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης των Εργαλείων.

Τα Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και να τηρούν όλους τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού.


2021 - MyBestPro - 75 rue d'Amsterdam - 75008 Paris