Wengo


Κανόνες Συνετής Χρήσης

Έκδοση 10 Οκτωβρίου 2014

Το παρόν έγγραφο αποτελεί Συναφή Κανονισμό προς τον Εσωτερικό Κανονισμό της Πλατφόρμας.

Σκοπός των Κανόνων Συνετής Χρήσης είναι να ενημερώσουν τα Μέλη σχετικά με τους κανόνες που οφείλουν να τηρούν στο πλαίσιο των Υπηρεσιών (Ι) και σχετικά με την ύπαρξη Απαγορευμένων Υπηρεσιών και Υπηρεσιών που υπόκεινται σε καθεστώς άδειας (ΙΙ)

Σύμφωνα με τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού, η Εγγραφή των Μελών στην Πλατφόρμα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος Συναφούς Κανονισμού, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού και των λοιπών Συναφών Κανονισμών.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ οιασδήποτε εκ των διατάξεων των Κανόνων Συνετής Χρήσης και του Εσωτερικού Κανονισμού, υπερισχύουν οι παρόντες Κανόνες.

I. Κανόνες χρήσης της Πλατφόρμας

Η MyBestPro SAS εφιστά την προσοχή των Μελών στην εμφάνιση φαινόμενων εξάρτησης από ορισμένες Υπηρεσίες και τους απευθύνει τις συστάσεις της.

Η WENGO καθορίζει τα ανώτατα όρια: i) των εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά Συναλλαγή και ανά Χρήστη για τις υπηρεσίες αστρολογίας, ii) των διακοσίων (200) ευρώ ανά Συναλλαγή για τις άλλες υπηρεσίες. Πέραν αυτού του ποσού, η Υπηρεσία παύει να παρέχεται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Χρήστη.

Στον λογαριασμό του Χρήστη τίθεται φραγή κάθε μήνα κατά τον οποίο το μηνιαίο ποσό της αξίας των Συναλλαγών του υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ («Ανώτατο Μηνιαίο Όριο»). Η άρση της φραγής ενός λογαριασμού πραγματοποιείται μέσω της προσωπικής σελίδας του Χρήστη, συμβαίνει δε αυτόματα στην αρχή κάθε επόμενου μήνα, εκτός εάν ο Χρήστης ζητήσει ρητώς κάτι διαφορετικό. Ο Χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με την Εξυπηρέτηση Πελατών για να ζητήσει την τροποποίηση του Ανώτατου Μηνιαίου Ορίου.

I.1. Η έννοια της εξάρτησης

Η εξάρτηση (εφεξής η «Εξάρτηση») είναι το αποτέλεσμα μιας κατάστασης εθισμού οφειλόμενης στην υπερβολική χρήση των Υπηρεσιών.

Ορισμένοι Χρήστες μπορούν να αναπτύξουν Εξάρτηση λόγω της υπέρμετρης χρήσης των Υπηρεσιών. Η MyBestPro SAS συνιστά σε όλους τους Χρήστες να προβαίνουν σε λελογισμένη χρήση των Υπηρεσιών ώστε να αποφεύγονται κάθε είδους φαινόμενα Εξάρτησης.

I.2. Αξιολόγηση της Εξάρτησης

Η MyBestPro SAS θέτει στη διάθεση των Μελών ένα ερωτηματολόγιο για τον εντοπισμό φαινομένων εξάρτησης των Χρηστών:

 • Καταφεύγετε για μεγαλύτερο διάστημα από όσο είχατε προβλέψει αρχικά στις υπηρεσίες ενός Συμβούλου
 • Σας έχει συμβεί να ξοδέψετε για τις Υπηρεσίες ενός Συμβούλου τα χρήματα που χρειάζεστε για να πληρώσετε τους βασικούς λογαριασμούς σας
 • Μήπως δυσκολεύεστε να λάβετε αποφάσεις χωρίς τη βοήθεια των Συμβούλων
 • Έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα στην οικογενειακή σας ζωή λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών
 • Έχετε επικοινωνήσει με κάποιον Σύμβουλο κατά τη διάρκεια της εργασίας σας
 • Σας έχει περάσει από το μυαλό ότι το να στερηθείτε τις Υπηρεσίες που παρέχονται από την Πλατφόρμα είναι για σας θυσία

Η καταφατική απάντηση σε δύο ή περισσότερες από τις προηγούμενες ερωτήσεις υποδεικνύει την ύπαρξη Εξάρτησης.

Για την καταπολέμηση των φαινομένων εξάρτησης, η MyBestPro SAS ενθαρρύνει τους Συμβούλους να της επισημαίνουν περιπτώσεις Χρηστών για τους οποίους έχουν υπόνοιες ότι βρίσκονται σε κατάσταση Εξάρτησης.

I.3. Συστάσεις της MyBestPro SAS

Η MyBestPro SAS συνιστά στους Χρήστες την τήρηση υπεύθυνης στάσης προς αποφυγή της υπέρμετρης χρήσης των Υπηρεσιών η οποία μπορεί να οδηγήσει σε Εξάρτηση.

Κατά συνέπεια, η MyBestPro SAS προτείνει στους Χρήστες ορισμένες πρακτικές λελογισμένης χρήσης των Υπηρεσιών, όπως:

 • να καθορίσουν ένα ημερήσιο και μηνιαίο μέγιστο ποσό εξόδων
 • να παρακολουθούν τακτικά τις κινήσεις τους μέσω του Προσωπικού Λογαριασμού τους
 • να αποφεύγουν τη χρήση των Υπηρεσιών όταν βρίσκονται σε κατάσταση σύγχυσης
 • να μην θεωρούν τις Υπηρεσίες διέξοδο από ψυχολογικά προβλήματα
 • να μην λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις βάσει αποκλειστικά και μόνο των συστάσεων των Συμβούλων.

I.4. Μέτρα κατά της Εξάρτησης

Ο Χρήστης δύναται να αποφασίσει την οριστική απενεργοποίηση του Προσωπικού Λογαριασμού του καλώντας απλώς την Εξυπηρέτηση Πελατών. Ο Χρήστης οφείλει να παράσχει επακριβείς πληροφορίες κατά την οριστική απενεργοποίηση του Προσωπικού Λογαριασμού του ώστε η MyBestPro SAS να είναι σε θέση να τον ταυτοποιήσει και να απορρίψει τυχόν νέο αίτημα Εγγραφής του.

I.5. Μέτρα κατά της δόλιας εκμετάλλευσης καταστάσεων αδυναμίας

Η MyBestPro SAS ενημερώνει τους Συμβούλους ότι η ενθάρρυνση Χρηστών σε κατάσταση αδυναμίας να καταφεύγουν στις Υπηρεσίες των Συμβούλων σε υπέρμετρο βαθμό συνιστά δόλια εκμετάλλευση κατάστασης αδυναμίας η οποία διώκεται ποινικά. Τέτοιου είδους συμπεριφορές απαγορεύονται στην Πλατφόρμα.

II. Απαγορευμένες υπηρεσίες και υπηρεσίες που υπόκεινται σε καθεστώς άδειας

II.1. Η έννοια των απαγορευμένων υπηρεσιών

Απαγορευμένη υπηρεσία (εφεξής οι «Απαγορευμένες Υπηρεσίες») συνιστά κάθε δραστηριότητα η οποία αντιβαίνει προς τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και η οποία ενδέχεται να επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις εις βάρος του Συμβούλου ή/και της MyBestPro SAS ως ενδιάμεσου παρόχου τεχνικών υπηρεσιών.

Ενδεικτικά, οι παρακάτω υπηρεσίες θεωρούνται απαγορευμένες στην Πλατφόρμα:

 • κάθε δραστηριότητα σε σχέση με τυχερά παιχνίδια, περιλαμβανομένων νόμιμων στοιχηματικών παιχνιδιών και λαχειοφόρων αγορών
 • κάθε συμβολαιογραφική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της διάταξης αρ. 45-2590 της 2ας Νοεμβρίου 1945 σχετικά με το καθεστώς των συμβολαιογράφων
 • κάθε δραστηριότητα πορνείας
 • κάθε δραστηριότητα ασεβής προς το ανθρώπινο σώμα, μεταξύ άλλων δραστηριότητες πορνογραφικού χαρακτήρα
 • κάθε δραστηριότητα που προσβάλλει εν γένει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια

II.2. Υπηρεσίες που υπόκεινται σε καθεστώς άδειας

Υπό καθεστώς προηγούμενης έγκρισης της MyBestPro SAS τελούν δραστηριότητες για την άσκηση των οποίων απαιτείται βάσει των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων:

 1. η κατοχή τίτλου σπουδών, η εγγραφή σε επαγγελματική ένωση, η κατοχή άδειας λειτουργίας, ασκήσεως επαγγέλματος ή άλλης άδειας που χορηγείται από κανονιστικές ή διοικητικές αρχές
 2. η εφαρμογή όρων χρέωσης και τιμολόγησης ασύμβατων προς τους όρους χρήσης της Πλατφόρμας

Η MyBestPro SAS δύναται να επαληθεύει το κατά πόσον οι Σύμβουλοι είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που πιστοποιούν την επαγγελματική τους κατάρτιση, καθώς και το κατά πόσον είναι δεόντως δηλωμένοι στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και εγγεγραμμένοι στο μητρώο εμπόρων και εταιρειών ή στο μητρώο βιοτεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και σε ασφαλιστικούς ή άλλους φορείς.

II.3. Ρόλος της MyBestPro SAS

Η MyBestPro SAS καλεί τους Συμβούλους να βεβαιώνονται ότι η Υπηρεσία που σκοπεύουν να παράσχουν στην Πλατφόρμα δεν είναι Απαγορευμένη Υπηρεσία ή Υπηρεσία που υπόκειται σε καθεστώς άδειας. Σε περίπτωση αμφιβολίας, οι Σύμβουλοι οφείλουν να απευθύνονται στην MyBestPro SAS πριν από την Εγγραφή τους ως Συμβούλων προκειμένου να εξακριβώνουν εάν η οικεία Υπηρεσία μπορεί ή δεν μπορεί να παρέχεται μέσω της Πλατφόρμας.

II.4. Κυρώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο I.10. του Εσωτερικού Κανονισμού, η MyBestPro SAS μπορεί να αναστείλει προσωρινά την Εγγραφή ή να διαγράψει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση τα Μέλη που προτείνουν Απαγορευμένες Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες για την παροχή των οποίων δεν έχουν άδεια.

II.5. Ευθύνη των Μελών

Οι Σύμβουλοι δεσμεύονται να διασφαλίζουν και να αποζημιώνουν την MyBestPro SAS έναντι των συνεπειών κάθε αξίωσης των Χρηστών ή τρίτων η οποία απορρέει από την παροχή Απαγορευμένης Υπηρεσίας μέσω της Πλατφόρμας ή, εν γένει, από την άσκηση υπαγόμενης σε κανονιστικές ρυθμίσεις δραστηριότητας χωρίς τις άδειες ή τους τίτλους σπουδών που απαιτούνται.


Επιστροφή στο εσωτερικός κανονισμός


2020 - MyBestPro - 1-5 rue du 8 Mai 1945 - 92110 Clichy