Wengo


Όροι Τιμολόγησης και Τρόποι Πληρωμής

Έκδοση 10 Οκτωβρίου 2014

Άρθρο 1: Πληροφορίες σχετικά με τους Όρους Τιμολόγησης

Πριν από την εκτέλεση μιας Συναλλαγής, ο Σύμβουλος ενημερώνει τον Χρήστη σχετικά με τις λεπτομέρειες υπολογισμού του κόστους της Συναλλαγής («Όροι Τιμολόγησης») που περιγράφονται στο άρθρο 3.

Οι Όροι Τιμολόγησης της Συναλλαγής καθορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου υπό την επιφύλαξη των κανόνων που παρατίθενται στο άρθρο 2.

Οι Σύμβουλοι που ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου οφείλουν να τηρούν τους ειδικούς όρους που διέπουν την παροχή νομικών υπηρεσιών επί γραμμής.

Μετά την παροχή της Υπηρεσίας και βάσει των πληροφοριών που τίθενται στη διάθεσή του από την MyBestPro SAS, ο Σύμβουλος οφείλει να διαβιβάζει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όσους Χρήστες το επιθυμούν ανακεφαλαιωτική κατάσταση της Συναλλαγής στην οποία αναγράφεται:

 • η ημερομηνία της Συναλλαγής
 • το ονοματεπώνυμο και η ταχυδρομική διεύθυνση του Συμβούλου
 • το όνομα χρήστη του Συμβούλου
 • ο αναλυτικός λογαριασμός
 • το συνολικό οφειλόμενο ποσό μετά φόρων (το «Τίμημα»)

Εάν ο Χρήστης το ζητεί, ο Σύμβουλος υποδεικνύει επίσης το όνομα και τα στοιχεία του Χρήστη.

Η ανακεφαλαιωτική κατάσταση πρέπει επιπλέον να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία σε περίπτωση που ο Σύμβουλος ενεργεί με την ιδιότητα του επαγγελματία ή του εμπόρου:

 • την πλήρη επωνυμία του Συμβούλου, τη διεύθυνση και, ανάλογα με την περίπτωση, το εταιρικό του κεφάλαιο, τον αριθμό SIREN, τον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο εμπόρων και εταιρειών ή, εάν συντρέχει περίπτωση, στο μητρώο βιοτεχνικού επιμελητηρίου,
 • τον ατομικό ενδοκοινοτικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ του Συμβούλου

Άρθρο 2: Χρεώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο ΙΙ.5 του Εσωτερικού Κανονισμού, ο Σύμβουλος δεσμεύεται να μην δραστηριοποιείται σε άλλους ιστότοπους παρέχοντας παρόμοιες υπηρεσίες σε τιμές κατώτερες αυτών που εφαρμόζει στην Πλατφόρμα Wengo.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, οι Όροι Τιμολόγησης της εκάστοτε Συναλλαγής καθορίζονται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Συμβούλου εντός των ακόλουθων ορίων:

 • ένα (1) ευρώ είναι το ελάχιστο τίμημα μιας Συναλλαγής ανά Χρήστη
 • διακόσια (200) ευρώ είναι το μέγιστο τίμημα μιας Συναλλαγής ανά Χρήστη. Πέραν αυτού του ποσού, με εξαίρεση τις Συναλλαγές για τις οποίες καθορίζεται κατ' αποκοπή τίμημα, η Υπηρεσία παύει να παρέχεται κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του Χρήστη

Άρθρο 3: Όροι Τιμολόγησης

Το Τίμημα μιας Συναλλαγής εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο Σύμβουλος διαμορφώνει τους οικείους όρους τιμολόγησης. Το Τίμημα αυτό μπορεί να προκύπτει:

 • βάσει χρέωσης ανά λεπτό προσαυξημένης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά το κόστος της σύναψης επαφής, ή
 • βάσει πάγιας χρέωσης για προκαθορισμένο αριθμό λεπτών προσαυξημένης, ανάλογα με την περίπτωση, κατά χρέωση για κάθε λεπτό πέραν του προκαθορισμένου χρόνου,
 • βάσει πάγιας χρέωσης για υπηρεσία που παρέχεται σε μοναδιαία βάση,
 • βάσει χρέωσης ανά λεπτό ή πάγιας χρέωσης προσαυξημένης κατά το κόστος κλήσης, σε περίπτωση που η Πλατφόρμα επικοινωνεί με τον Χρήστη, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση https://private.experts.wengo.fr/index.html

Άρθρο 4: Πληρωμή από τον Χρήστη

4.1. Απαίτηση της πληρωμής

Ο Χρήστης οφείλει την πληρωμή αφού παρασχεθεί η Υπηρεσία.

Εάν ο Σύμβουλος επιλέξει χρέωση ανά λεπτό, ο Χρήστης χρεώνεται ανά λεπτό από το πρώτο λεπτό.

4.2. Τρόπος πληρωμής της Συναλλαγής

Η MyBestPro SAS θέτει στη διάθεση των Μελών διάφορα μέσα ασφαλούς πληρωμής, εκ των οποίων αναφέρονται ενδεικτικά:

 • η πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας
 • η πληρωμή μέσω κάρτας WENGO η οποία ισχύει για συγκεκριμένη κατηγορία Υπηρεσιών

Για την πραγματοποίηση πληρωμών με έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του Συμβούλου.

Πληρωμή μέσω του Πορτοφολιού Wengo

Για την πραγματοποίηση πληρωμών ο Χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί το πορτοφόλι Wengo. Ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής (εφεξής το «Πορτοφόλι Wengo») διατίθεται αφού ο Χρήστης ανοίξει λογαριασμό στο τηλεφωνικό κέντρο WENGO και μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά υπηρεσιών απευθείας μέσω της Πλατφόρμας ή μέσω του τηλεφωνικού κέντρου WENGO.

Το Πορτοφόλι WENGO είναι ένας λογαριασμός στον οποίο ο Χρήστης προσθέτει ένα χρηματικό ποσό. Πριν την επαφή του με κάποιον Σύμβουλο, ο Χρήστης ενημερώνεται σχετικά με το πόσα λεπτά έχει στη διάθεσή του ανάλογα με το ποσό που έχει πιστωθεί στο προσωπικό του Πορτοφόλι WENGO.

Μόλις ο Χρήστης πραγματοποιήσει μια Συναλλαγή λαμβάνονται χρήματα πρωτίστως από το προσωπικό του Πορτοφόλι WENGO, προτού χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε άλλος τρόπος πληρωμής.

Τα χρήματα που προστίθενται στο Πορτοφόλι Wengo και δεν χρησιμοποιούνται δεν επιστρέφονται εκτός εάν ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του για υπαναχώρηση. Ο Χρήστης ενημερώνεται ότι εάν κατά το διάστημα δώδεκα μηνών δεν προσθέσει χρήματα στο προσωπικό του Πορτοφόλι Wengo, οι μονάδες που υπολείπονται στο Πορτοφόλι του μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος παύουν να ισχύουν. Η διάρκεια ισχύος του συνόλου των διαθέσιμων μονάδων είναι δώδεκα μήνες και αρχίζει από την ημερομηνία προσθήκης χρημάτων στο Πορτοφόλι.

Για να επωφεληθεί αυτής της υπηρεσίας, ο Χρήστης πρέπει να προσθέσει χρήματα στο προσωπικό του Πορτοφόλι Wengo πραγματοποιώντας ηλεκτρονική πληρωμή μέσω τραπεζικής κάρτας ή της υπηρεσίας Paypal. Το ποσό που μπορεί να προστεθεί στο Πορτοφόλι Wengo είναι απεριόριστο.

Ο Χρήστης έχει προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει χωρίς αιτιολόγηση και χωρίς την επιβολή ποινών. Η προθεσμία των επτά (7) ημερών αρχίζει από την ημερομηνία επικύρωσης της ηλεκτρονικής του πληρωμής. Εάν η προθεσμία εκπνέει Σάββατο, Κυριακή ή ημέρα μη εργάσιμη ή αργία, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την επομένη πρώτη εργάσιμη ημέρα. Ο Χρήστης μπορεί να ασκεί το δικαίωμά του για υπαναχώρηση μέσω αποστολής συστημένης επιστολής με απόδειξη παραλαβής στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Εάν ο Χρήστης χρησιμοποιεί για τις συναλλαγές του το Πορτοφόλι Wengo και την τραπεζική κάρτα, μπορεί να θέσει σε αναστολή τον οικείο λογαριασμό Wengo, είτε απευθείας μέσω της Σελίδας Πελατών (πεδίο «Εργαλεία Πληρωμών» > «Το Πορτοφόλι μου» είτε κατόπιν αιτήματος στην Εξυπηρέτηση Πελατών.

Μονάδες στο Πορτοφόλι Wengo μπορούν επίσης να προστίθενται μέσω προσφορών που παρέχονται από τους Συμβούλους ή από την Wengo. Σε αυτήν την περίπτωση οι μονάδες διέπονται από ειδικούς όρους χρήσης ανάλογα με την εκάστοτε προσφορά, οι οποίοι περιγράφονται στην Πλατφόρμα.

Άρθρο 5: Προμήθεια της MyBestPro SAS

5.1. Απαίτηση της Προμήθειας

Ως αντίτιμο για τη χρήση των Εργαλείων με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, η MyBestPro SAS παρακρατεί από τους Συμβούλους προμήθεια (εφεξής η «Προμήθεια») το ύψος της οποίας καθορίζεται με τους τρόπους που περιγράφονται στο άρθρο 5.2 των παρόντων όρων.

Η Προμήθεια παρακρατείται εν είδει αμοιβής της MyBestPro SAS για:

 1. τη διάθεση του τεχνικού της εξοπλισμού,
 2. την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας,
 3. για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τη διενεργηθείσα Συναλλαγή

Κατά συνέπεια, Προμήθεια παρακρατείται κάθε φορά που πραγματοποιείται Συναλλαγή επί πληρωμή, ανεξαρτήτως του είδους της Συναλλαγής.

5.2. Καθορισμός του ύψους της Προμήθειας

Η MyBestPro SAS παρακρατεί από κάθε Σύμβουλο κατ’ αποκοπή προμήθεια ή προμήθεια ίση με ποσοστό επί του Τιμήματος της Συναλλαγής όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2. Πληροφορίες σχετικά με το ύψος των εφαρμοζόμενων προμηθειών διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://private.experts.wengo.fr/.

Η WENGO διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το ύψος της προμήθειας που παρακρατείται από τον Σύμβουλο εφόσον τον έχει προηγουμένως ενημερώσει τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της τροποποίησης.

5.3. Πληρωμή της Προμήθειας

Η Προμήθεια που οφείλεται από τον Σύμβουλο στην MyBestPro SAS για τη διενέργεια Συναλλαγής στην Πλατφόρμα παρακρατείται αυτομάτως από τα ποσά που κατατίθενται στον δεσμευμένο λογαριασμό που περιγράφεται στο άρθρο 6 των παρόντων Όρων.

Η Προμήθεια παρακρατείται εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών το αργότερο, το οποίο παρατείνεται κατά μία ημέρα εάν η προθεσμία αυτή εκπνέει Κυριακή, επί του κατατεθειμένου στον δεσμευμένο λογαριασμό Τιμήματος της Συναλλαγής το οποίο καταβάλλεται στον Σύμβουλο, κατόπιν αποστολής από την MyBestPro SAS του αντίστοιχου τιμολογίου στον Προσωπικό Λογαριασμό του Συμβούλου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης ή παράλειψης της καταβολής της Προμήθειας που οφείλεται ιδίως σε μη διαθεσιμότητα υπολοίπου στον δεσμευμένο λογαριασμό κατόπιν ακύρωσης απατηλής πληρωμής, η MyBestPro SAS προβαίνει σε προσωρινή απενεργοποίηση της Εγγραφής του Συμβούλου. Εάν η εκκρεμότητα δεν τακτοποιηθεί εντός επτά (7) ημερών, η MyBestPro SAS δύναται να προβεί στην άμεση και χωρίς προειδοποίηση διαγραφή του Συμβούλου.

Κάθε καθυστέρηση ή παράλειψη της πληρωμής της Προμήθειας συνεπάγεται προσαύξηση των οφειλόμενων ποσών κατά τόκους υπερημερίας μιάμιση φορά (1,5) τον νόμιμο τόκο, με την επιφύλαξη κάθε αξίωσης αποζημίωσης και άλλης ενέργειας που απαιτείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων της MyBestPro SAS.

5.4. Κατάσταση των Συναλλαγών

Ο Σύμβουλος λαμβάνει στον Προσωπικό Λογαριασμό του επιβεβαίωση σχετικά με την καταβολή του Τιμήματος της Συναλλαγής από τον Χρήστη. Ο Σύμβουλος λαμβάνει αναλυτική κατάσταση με:

 • τις εισπραχθείσες συναλλαγές
 • τις εισπρακτέες συναλλαγές
 • τις αμφισβητούμενες συναλλαγές
 • τις ακυρωθείσες συναλλαγές

Ο Σύμβουλος δύναται ανά πάσα στιγμή να συμβουλευθεί τον Προσωπικό Λογαριασμό του σχετικά με την κατάσταση των πραγματοποιηθεισών Συναλλαγών, καθώς και να ανατρέξει σε αναλυτική κατάσταση για τον προηγούμενο μήνα.

Η WENGO καταβάλλει στον Σύμβουλο το Τίμημα της Συναλλαγής που πληρώθηκε από τον Χρήστη μείον το ποσό της Προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των παρόντων Όρων το αργότερο την 1η εργάσιμη ημέρα μετά τις 15 (δεκαπέντε) του επόμενου μήνα.

Άρθρο 6: Κατάθεση του Τιμήματος της Συναλλαγής

Το Τίμημα της Συναλλαγής κατατίθεται σε δεσμευμένο λογαριασμό τον οποίο ανοίγει η MyBestPro SAS σε τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής της.

Η χρήση αυτής της υπηρεσίας προϋποθέτει ότι ο Σύμβουλος εξουσιοδοτεί την MyBestPro SAS να εισπράττει στον δεσμευμένο λογαριασμό το ποσό που του οφείλεται από τον Χρήστη στο πλαίσιο μιας Συναλλαγής.

Τα Μέλη συμφωνούν ότι τα ποσά που κατατίθενται στον δεσμευμένο λογαριασμό αντιστοιχούν αποκλειστικά και μόνο στην πληρωμή των Συναλλαγών που διενεργούνται μέσω της Πλατφόρμας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Ο Σύμβουλος παραιτείται από κάθε αξίωση για καταβολή ενδεχόμενων τόκων επί των ποσών που κατατίθενται από τον Χρήστη στον εν λόγω λογαριασμό, καθώς τους τόκους αυτούς καρπώνεται η MyBestPro SAS σύμφωνα με το άρθρο 1957 του αστικού κώδικα.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης του Τιμήματος στον δεσμευμένο λογαριασμό κατόπιν της διενέργειας μιας Συναλλαγής, ο Σύμβουλος δύναται να κινηθεί προσωπικά κατά του οφειλέτη Χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 2.3 του Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών για τις εισπρακτέες και αμφισβητούμενες συναλλαγές.

Μετά την κατάθεση του Τιμήματος της Συναλλαγής στον δεσμευμένο λογαριασμό, η MyBestPro SAS και μόνον αυτή δικαιούται να εντέλλεται το τραπεζικό ίδρυμα να καταβάλει στον Σύμβουλο το Τίμημα μείον την προμήθεια που οφείλεται στην MyBestPro SAS για τη χρήση των Εργαλείων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 5.2 των παρόντων Όρων.

Άρθρο 7: Αμφισβητήσεις και απάτες

Σύμφωνα με το άρθρο 132-2 του νομισματικού και χρηματοπιστωτικού κώδικα, η εντολή πληρωμής του Τιμήματος της Συναλλαγής μέσω Τραπεζικής Κάρτας, η οποία εκτελείται μέσω της υπηρεσίας ασφαλούς πληρωμής WENGO, είναι ανέκκλητη, εκτός των περιπτώσεων δόλιας χρήσης της Τραπεζικής Κάρτας.

Κατά συνέπεια, ο Χρήστης δεν δύναται να αντιταχθεί σε μια τέτοια πληρωμή σε περίπτωση που δεν είναι ικανοποιημένος από την Υπηρεσία ή σε περίπτωση που δεν ικανοποιούνται οι καθοριζόμενες στην προσφορά της Υπηρεσίας προδιαγραφές.

Σε περίπτωση διαφοράς, τα Μέλη οφείλουν κατ’ αρχάς να καταβάλλουν προσπάθειες επίλυσής της σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1.1 του Κανονισμού Επίλυσης Διαφορών.

Διαφορετικά, μολονότι ο ρόλος της περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας, και εφόσον έχει κατατεθεί η πληρωμή στον δεσμευμένο λογαριασμό, η MyBestPro SAS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για φιλικό διακανονισμό της διαφοράς μεταξύ των Μελών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Επίλυσης Διαφορών, τα Μέλη μπορούν να επισημαίνουν στην MyBestPro SAS την ύπαρξη μιας διαφοράς επικοινωνώντας μαζί της μέσω της ενότητας Εξυπηρέτηση Πελατών.

Παρά ταύτα, εάν η πληρωμή μέσω Τραπεζικής Κάρτας πραγματοποιήθηκε με απάτη, ο κάτοχος της κάρτας δύναται να ζητήσει επιστροφή του επίμαχου ποσού.

Σε περίπτωση γεγονότος που συνεπάγεται την επιστροφή του τιμήματος της Συναλλαγής από την WENGO (ήτοι αμφισβητούμενες ή ακυρωθείσες συναλλαγές όπως ορίζονται στο άρθρο 5), ο Σύμβουλος οφείλει στην MyBestPro SAS το αντίστοιχο ποσό, δεδομένου ότι ο Σύμβουλος και μόνον αυτός αναλαμβάνει την ευθύνη για τους κινδύνους που σχετίζονται με τη Συναλλαγή και ότι ο ρόλος της MyBestPro SAS περιορίζεται στην παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής μεσιτείας, όπως ορίζεται στο άρθρο I.3. του Εσωτερικού Κανονισμού.

Το τίμημα της Συναλλαγής προσαυξάνεται κατά τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται η MyBestPro SAS για την επιστροφή του επίμαχου ποσού στο τραπεζικό ίδρυμα του Χρήστη. Για τα έξοδα εκδίδεται ειδικό τιμολόγιο στο οποίο υποδεικνύεται ο μήνας κατά τον οποίο λαμβάνει χώρα η αμφισβήτηση.

Η MyBestPro SAS αποστέλλει στον Σύμβουλο έγγραφα δικαιολογητικά της επιστροφής κατόπιν απλής αίτησης.

Η MyBestPro SAS αφαιρεί από το επίμαχο ποσό μελλοντικές πληρωμές προς τον Σύμβουλο, σύμφωνα με τους κανόνες συμψηφισμού που προβλέπονται στα άρθρα 1289 έως 1299 του αστικού κώδικα.

Άρθρο 8: Παραβίαση εκ μέρους των Μελών της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Απαγορεύεται στα Μέλη να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα με σκοπό τη διάπραξη απάτης και ιδίως να προβαίνουν σε ενέργειες νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτές που ορίζονται στο άρθρο 324-1 παράγραφος 1 του ποινικού κώδικα.

Τα Μέλη προειδοποιούνται ότι η MyBestPro SAS θα κοινοποιεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε απαραίτητη πληροφορία, περιλαμβανομένων προσωπικών στοιχείων, στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη δίωξη παραβάσεων τέτοιου είδους.

Η MyBestPro SAS δύναται, εν είδει μέτρου ασφάλειας, να απενεργοποιήσει προσωρινά την Εγγραφή ή να διαγράψει αυτομάτως, οριστικά και χωρίς προειδοποίηση ένα Μέλος, εάν υπάρχουν ενδείξεις βάσει των οποίων πιθανολογείται η τέλεση μιας τέτοιας παράβασης.


Επιστροφή στο εσωτερικός κανονισμός


2020 - MyBestPro - 1-5 rue du 8 Mai 1945 - 92110 Clichy