Wengo


Όροι Xρήσης των Εργαλείων

Έκδοση 10 Οκτωβρίου 2014

Η MyBestPro SAS είναι πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών καταχωρισμένος στη Ρυθμιστική Αρχή Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ARCEP») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L.33-1 του κώδικα ταχυδρομικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής «CPCE»).

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της ως παρόχου και διαχειριστή της πλατφόρμας, η MyBestPro SAS προτείνει στα Μέλη τη χρήση εργαλείων (εφεξής τα «Εργαλεία»).

Οι παρόντες Όροι Χρήσης των Εργαλείων (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») αποτελούν κανονισμό συναφή προς τον Εσωτερικό Κανονισμό της WENGO.

Σύμφωνα με τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού, η Εγγραφή των Μελών στην Πλατφόρμα προϋποθέτει την αποδοχή του παρόντος Συναφούς Κανονισμού, καθώς και του Εσωτερικού Κανονισμού και των λοιπών Συναφών Κανονισμών.

Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ οιασδήποτε εκ των διατάξεων των Όρων Χρήσης και του Εσωτερικού Κανονισμού, υπερισχύουν οι παρόντες Όροι.

Άρθρο 1: Ορισμοί

Οι λέξεις και οι εκφράσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, στον ενικό ή στον πληθυντικό αριθμό, ορίζονται ως εξής:

1. Υλικό: Το υλικό που πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα Μέλη σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που περιγράφονται στο άρθρο 4 των παρόντων Όρων.

2. Εργαλείο: κάθε Λογισμικό που προτείνεται από την MyBestPro SAS στα Μέλη της Πλατφόρμας:

 • δωρεάν εργαλεία δικτύωσης μέσω Παγκόσμιου Ιστού, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συνομιλίας (chat) (εφεξής τα «Δωρεάν εργαλεία»)
 • εργαλεία επί πληρωμή (εφεξής «Εργαλεία επί πληρωμή») για την επαφή των Μελών μέσω Παγκόσμιου Ιστού, τηλεφώνου και συνομιλίας (chat). Το εργαλείο Phone2Phone τίθεται στη διάθεση των Χρηστών που επιθυμούν να επωφεληθούν από κάποια Υπηρεσία μέσω απευθείας κλήσης κάποιου Συμβούλου στην αναλογική τους τηλεφωνική συσκευή. Οι χρεώσεις για τη χρήση του εργαλείου Phone2Phone διατίθενται στον Δικτυακό Τόπο.

Άρθρο 2: Εγγραφή - Διάρκεια

Πριν από την πρώτη χρήση κάθε Εργαλείου είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η εγγραφή των Μελών στην Πλατφόρμα. Για τον σκοπό αυτόν, τα Μέλη οφείλουν να προβούν στη δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού, συμπληρώνοντας το έντυπο εγγραφής που διατίθεται στον Δικτυακό Τόπο. Η εγγραφή υπόκειται στους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο I.2 του Εσωτερικού Κανονισμού.

Οι Όροι διέπουν τη σχέση μεταξύ της MyBestPro SAS και των Μελών επ’ αόριστον.

Άρθρο 3: Όροι Χρήσης των Εργαλείων

3.1. Αρχικές ρυθμίσεις παραμέτρων

Τα Μέλη πρέπει απαραιτήτως να διαθέτουν Υλικό με τις ακόλουθες ελάχιστες προδιαγραφές:

 • Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 2000/XP/Vista ή GNU/Linux (2.6.x) ή υπολογιστή Mac (x86 ή PPC) με λειτουργικό σύστημα Mac έκδοσης OS X 10.3.9 ή μεταγενέστερης,
 • Ευρυζωνική σύνδεση στο Διαδίκτυο με ταχύτητα 128 kbps/128kbps (ADSL ή ενσύρματη),
 • Κάρτα ήχου, μικρόφωνο και ηχεία ή ακουστικά κεφαλής
 • Πρόγραμμα Direct X έκδοσης 9 ή μεταγενέστερης για βιντεοκλήση σε περιβάλλον Windows,
 • Πρόγραμμα Adobe Flash Player έκδοσης 9 ή μεταγενέστερης,
 • Επεξεργαστή 500 MHz ή 1000 MHz για τη βιντεοκλήση,
 • Μνήμη RAM 128 Mb, 30 Mb διαθέσιμο χώρο στον σκληρό δίσκο.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την εγκατάσταση, τη χρήση και τη συντήρηση του Υλικού τους. Το Υλικό τους πρέπει να είναι συμβατό και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του CPCE και των ισχυόντων προτύπων.

3.2. Όροι πρόσβασης στα Εργαλεία

Συνιστάται ενθέρμως η χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο με εισερχόμενη/εξερχόμενη κίνηση στα 128 kbs. Η MyBestPro SAS δεν είναι υπεύθυνη για την ποιότητα της τηλεφωνικής γραμμής του Χρήστη, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο L.121-83 του κώδικα προστασίας του καταναλωτή, διασφαλίζεται από τον πάροχο τηλεφωνίας στον οποίο είναι συνδρομητής ο Χρήστης.

Οι εν λόγω όροι πρόσβασης υπόκεινται σε αλλαγές ανάλογα με τις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 9 των παρόντων Όρων.

3.3. Περιορισμός της πρόσβασης στα Εργαλεία

Ανεξαρτήτως του είδους του(ων) Εργαλείου(ων) στα οποία είναι συνδρομητές, τα Μέλη ενημερώνονται ρητώς σχετικά με τους ακόλουθους περιορισμούς.

Με εξαίρεση το τηλέφωνο, η πρόσβαση σε κάθε Εργαλείο που χρησιμοποιείται διαδικτυακά διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής της ευρυζωνικής σύνδεσης ενός εκ των Μελών.

3.4. Εργαλεία που διατίθενται στα Μέλη

Τα Εργαλεία παρέχονται μέσω του παγκόσμιου δημόσιου δικτύου (Διαδίκτυο) βάσει πρωτοκόλλου IP.

Η MyBestPro SAS χορηγεί στα Μέλη ατομικό, μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα χρήσης των Εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή τους.

Το δικαίωμα χρήσης ενεργοποιείται μόλις τα Μέλη κάνουν κλικ στη διεπαφή χρήσης του Λογισμικού που τίθεται στη διάθεσή τους.

Στη διάθεση όλων των μελών τίθεται το εργαλείο Phone2Phone. Οι σχετικές χρεώσεις διατίθενται στον Δικτυακό τόπο.

Άρθρο 4: Τεχνική υποστήριξη

Για να απαντά σε τεχνικές ερωτήσεις των Μελών και να διευκολύνει την αποκατάσταση τυχόν δυσλειτουργιών που σχετίζονται με τα Εργαλεία, η MyBestPro SAS προτείνει μια υπηρεσία υποστήριξης η οποία αναμένεται να επιλύει με αποτελεσματικό τρόπο τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τα μέλη. Κατά συνέπεια, τα Μέλη μπορούν να επισημαίνουν τυχόν προβλήματα πρόσβασης σε κάποιο Εργαλείο επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών.

Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή δεν είναι διαθέσιμη, ο χρόνος για την αποκατάσταση της χρήσης ενός Εργαλείου ποικίλλει ανάλογα με το είδος του προβλήματος, εντούτοις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οχτώ (48) ώρες.

Άρθρο 5: Μη παροχή εγγύησης

Η MyBestPro SAS παρέχει τα εργαλεία που τίθενται στη διάθεση των Μελών «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση και χωρίς κανέναν ρητό όρο εγγύησης.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστούν οι προσδοκώμενες επιδόσεις των Εργαλείων που τίθενται στη διάθεσή τους ούτε η αδιάλειπτη και απαλλαγμένη από αστοχίες λειτουργία τους.

Άρθρο 6: Συντήρηση

Η MyBestPro SAS δύναται να αναστέλλει την πρόσβαση στα Εργαλεία για λόγους συντήρησης ή επικαιροποίησης. Η MyBestPro SAS δεσμεύεται να προειδοποιεί, στο μέτρο του εφικτού, τα Μέλη για τυχόν αποσυνδέσεις, διακοπές λειτουργίας και, εν γένει, για κάθε εργασία συντήρησης ή επικαιροποίησης που προβλέπεται για κάποιο Εργαλείο.

Άρθρο 7: Τροποποίηση - Αναβάθμιση

Η MyBestPro SAS διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναβαθμίζει τις λειτουργίες των Εργαλείων καθώς και τους όρους πρόσβασης στα εργαλεία οι οποίοι ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος εγγράφου.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις ή οι απαιτήσεις της αγοράς ενδέχεται να επιβάλλουν την πρόταση νέων εργαλείων από την MyBestPro SAS.

Άρθρο 8: Διανοητική ιδιοκτησία

Η MyBestPro SAS δηλώνει ότι είναι κάτοχος δικαιωμάτων επί των εργαλείων.

Η χρήση ενός Εργαλείου απαιτεί συμμόρφωση προς τους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας που καθορίζονται στο άρθρο I.6. του Εσωτερικού Κανονισμού.

Κάθε πράξη απομίμησης/παραποίησης ή κάθε πράξη ικανή να χαρακτηρισθεί ως τέτοια, συντελεσθείσα από τρίτους εν γνώσει των Μελών, πρέπει να αναφέρεται στην MyBestPro SAS η οποία προβαίνει στην άσκηση των ενδεδειγμένων ένδικων μέσων.

Άρθρο 9: Ευθύνη

9.1. Ευθύνη της MyBestPro SAS

Η MyBestPro SAS χρησιμοποιεί, στο μέτρο του εφικτού και με την επιφύλαξη τεχνικών περιορισμών, κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της για την παροχή αξιόπιστων και απαλλαγμένων από ελαττώματα υπηρεσιών στα Μέλη. Η MyBestPro SAS δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης προσπελασιμότητας του(των) Εργαλείου(ων), με την επιφύλαξη τυχόν βλαβών ή εργασιών συντήρησης αναγκαίων για την καλή του(ς) λειτουργία, περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή συμβάντων που εκφεύγουν του ελέγχου της MyBestPro SAS. Η MyBestPro SAS θα λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης χρήσης των Εργαλείων.

Η MyBestPro SAS θα λαμβάνει τις δέουσες προφυλάξεις για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης πρόσβασης στα Εργαλεία, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 3 των παρόντων όρων.

Σε κάθε περίπτωση, δεν γεννάται ευθύνη της MyBestPro SAS στις ακόλουθες, ιδίως, περιπτώσεις:

 • Η MyBestPro SAS δεν διασφαλίζει ότι τα αρχεία που τηλεφορτώνονται από τον Δικτυακό Τόπο ή μέσω των Εργαλείων είναι απαλλαγμένα από ιούς/μολύνσεις, κακόβουλο λογισμικό (σκουλήκια, δούρειους ίππους) ή άλλους κώδικες οι οποίοι μολύνουν ή καταστρέφουν περιουσιακά στοιχεία. Η εφαρμογή διαδικασιών και σημείων ελέγχου κατάλληλων για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων των Μελών όσον αφορά την ακρίβεια της εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων, καθώς και η χρήση συστήματος μη ενσωματωμένου στον Δικτυακό Τόπο με σκοπό την ανάκτηση ενδεχομένως απολεσθέντων δεδομένων, αποτελεί ευθύνη των Μελών.
 • Η MyBestPro SAS δεν ευθύνεται για περιπτώσεις εσφαλμένης χρήσης των Εργαλείων εκ μέρους των Μελών
 • Η MyBestPro SAS δεν ευθύνεται για τυχόν ασυμβατότητα ενός Εργαλείου με τον εξοπλισμό ενός Μέλους ούτε για τυχόν δυσλειτουργίες ή/και βλάβες συνεπεία της συγκεκριμένης ασυμβατότητας
 • Η MyBestPro SAS δεν ευθύνεται για τυχόν δόλια χρήση του Προσωπικού Λογαριασμού των Μελών από τρίτους, ούτε για τις συνεπακόλουθες ζημίες
 • Η MyBestPro SAS δεν είναι υπεύθυνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης του Δικτυακού Τόπου
 • Η MyBestPro SAS δεν είναι και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταστεί υπεύθυνη για επακόλουθες ή έμμεσες ζημίες και, ιδίως, για απώλεια κύκλου εργασιών, εμπορικών οφελών, προγραμμάτων, πληροφοριών και άλλων, η οποία οφείλεται σε χρήση ενός Εργαλείου, εκτός περιπτώσεων τεχνικής αστοχίας οφειλόμενων σε υπαιτιότητα της MyBestPro SAS. Τα Μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία που τυχόν προκύπτει κατόπιν της χρήσης ενός Εργαλείου, επαφίεται δε στα Μέλη να δημιουργούν τακτικά στο Υλικό τους αντίγραφα ασφαλείας για κάθε δεδομένο ή/και περιεχόμενο που επιθυμούν να διατηρήσουν.

Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν προκύπτει ευθύνη της MyBestPro SAS στο πλαίσιο της παροχής ενός Εργαλείου, το ύψος του οφειλόμενου ποσού στα Μέλη που είναι επαγγελματίες δεν υπερβαίνει τα 200 ευρώ.

9.2. Ευθύνη των Μελών

9.2.1. Χρήση των Εργαλείων

Τα Μέλη έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ζημίες, άμεσες ή έμμεσες, υλικές ή ηθικές, οι οποίες προκαλούνται στο πλαίσιο της χρήσης των Εργαλείων και, ιδίως, για ζημίες που οφείλονται:

 • στη χρήση των Μυστικών Κωδικών τους από τρίτους και στην κοινοποίηση των πληροφοριών στις οποίες αυτοί αποκτούν πρόσβαση, εκτός εάν τα Μέλη αποδείξουν ότι μια τέτοια χρήση ή κοινοποίηση αποτελεί άμεση απόρροια τεχνικής αστοχίας η οποία οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της MyBestPro SAS
 • στη χρήση της ευρυζωνικής τους σύνδεσης στο Διαδίκτυο
 • στην εκμετάλλευση ή/και χρήση δεδομένων και πληροφοριών τις οποίες κοινοποιούν τα Μέλη στο Διαδίκτυο.

Τα Μέλη προειδοποιούνται ότι η χρήση μη συμβατού υλικού, ιδίως «πειρατικών καρτών» οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε εργαλεία άλλα από αυτά που παρέχονται από την MyBestPro SAS, μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα.

9.2.2. Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Τα Μέλη οφείλουν να τηρούν τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις κατά τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η δημόσια τάξη και να μην προσβάλλονται τα χρηστά ήθη και τα δικαιώματα τρίτων.

Κατά συνέπεια, τα Μέλη οφείλουν, μεταξύ άλλων, να μεριμνούν ώστε κανένα από τα δεδομένα που μεταδίδονται στο πλαίσιο της χρήσης των Εργαλείων:

 • να μην είναι πορνογραφικού ή παιδοφιλικού περιεχομένου
 • να μην υποκινεί πράξεις βίας, αξιόποινες και εγκληματικές πράξεις, πράξεις αυτοκτονίας, τρομοκρατίας, κλοπής, υπονόμευσης ή καταστροφής
 • να μην υμνεί εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και πράξεις τρομοκρατίας
 • να μην υποκινεί διακρίσεις, μίσος ή βία κατά ενός ή ομάδας προσώπων με κριτήριο την καταγωγή ή την εθνοτική, εθνική, φυλετική προέλευσή τους, τη θρησκεία ή τα ήθη τους
 • να μην προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την τιμή και την υπόληψη ενός προσώπου
 • να μην πλήττει την ασφάλεια, την ιδιωτική ζωή και την εικόνα τρίτων.

9.2.3. Υπονόμευση του Λογισμικού

Απαγορεύεται στα Μέλη

 • να επιφέρουν ή να παρακινούν τρίτους να επιφέρουν τροποποιήσεις στο Λογισμικό, περιλαμβανομένης της διόρθωσης τυχόν σφαλμάτων
 • να παράγουν πιστά αντίγραφα, να αναπαράγουν, να αντιγράφουν, να εξάγουν (εκτός εάν πρόκειται για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) και να τροποποιούν το Λογισμικό ή να το ενσωματώνουν σε παράγωγο έργο
 • να αποσυγκροτούν, να αφαιρούν, να καταστρέφουν, να τροποποιούν, να προβαίνουν σε ανάστροφη μηχανίκευση και να αποκωδικοποιούν το Λογισμικό, την τεκμηρίωσή του ή τον πηγαίο κώδικά του, να επιφέρουν βελτιώσεις στο Λογισμικό ή να χρησιμοποιούν οιαδήποτε άλλη μέθοδο έχει ως στόχο ή αποτέλεσμα την προσπέλαση του πηγαίου κώδικα ή των πρωτοκόλλων του Λογισμικού
 • να ενσωματώνουν, να εγκαθιστούν, να επαναχρησιμοποιούν ή να προσθέτουν το σύνολο ή μέρος του Λογισμικού σε άλλο λογισμικό, πρόγραμμα, προϊόν ή υπηρεσία
 • να διανέμουν, να αναδιανέμουν, να εκχωρούν, να εκμισθώνουν, να δανείζουν, να μεταβιβάζουν, να ενεχυράζουν το Λογισμικό και να εκχωρούν περαιτέρω την άδεια χρήσης του.

Τα Μέλη δεν δύνανται να απαιτούν πρόσβαση στους πηγαίους κώδικες του Λογισμικού.

Παρά ταύτα, τα Μέλη δύνανται, εντός εύλογης προθεσμίας, να λαμβάνουν από την MyBestPro SAS τις αναγκαίες για τη διαλειτουργικότητα του Λογισμικού πληροφορίες υποβάλλοντας αιτιολογημένο και τεκμηριωμένο αίτημα σύμφωνα με το άρθρο L.122-6 του κώδικα διανοητικής ιδιοκτησίας και το άρθρο I.6. του Εσωτερικού Κανονισμού.

Άρθρο 10: Αξιώσεις

Τα Μέλη προβάλλουν οιεσδήποτε αξιώσεις αποστέλλοντας μέσω ταχυδρομείου σχετικό αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση: «Service Clients – MyBestPro 1-5 rue du 8 Mai 1945 92110 Clichy – France ».

Σε κάθε τους αλληλογραφία, ηλεκτρονική ή ταχυδρομική, με την MyBestPro SAS, τα Μέλη οφείλουν να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου και το προσωπικό τους όνομα χρήστη, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ταυτοποίησή τους και η επεξεργασία των αιτημάτων τους. Η MyBestPro SAS δεν επεξεργάζεται αιτήματα τα οποία είναι ελλιπή.

Επισημαίνεται στα Μέλη ότι αξιώσεις που προκύπτουν συνεπεία εσφαλμένης χρήσης ενός Εργαλείου δεν λαμβάνονται υπόψη, την αποκλειστική δε ευθύνη σε μια τέτοια περίπτωση την αναλαμβάνουν τα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.2 των παρόντων Όρων.

Άρθρο 11: Αρχειοθέτηση

Διατηρούνται τα αρχεία καταγραφής και τα αντίγραφα ασφαλείας που δημιουργούνται στην Πλατφόρμα, για παράδειγμα σε σχέση με δεδομένα σύνδεσης στην Πλατφόρμα, τα οποία μπορούν να ζητηθούν από τις δικαστικές αρχές στο πλαίσιο των υποχρεώσεων καταγραφής που υπέχει η MyBestPro SAS σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Άρθρο 12: Εφαρμοστέο δίκαιο – επίλυση διαφορών

ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΚΑΘΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ, ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ.

ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Ή ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΠΟΒΟΥΝ ΑΤΕΛΕΣΦΟΡΕΣ, Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ) ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΛΟΣ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.


Επιστροφή στο εσωτερικός κανονισμός


2020 - MyBestPro - 1-5 rue du 8 Mai 1945 - 92110 Clichy